Învățământ preșcolar

Studiu de specialitate – Modalităţi de completare a jurnalului grupei

Autor: prof. înv. preṣcolar Giurcău Alina
Grădiniṭa Tirioi-Larga, Jud. Gorj

Motto:“Bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu foc, iar sufletul omului se modelează datorită sufletului unui alt om.”(Robindranath Tagore)

Numeroase studii au demonstrat eficacitatea redusă a instrumentelor tradiṭionale de evaluare şi au recomandat utilizarea, în paralel, a unor metode complementare sau alternative.

Pentru a suplini limitele metodelor tradiţionale, formele alternative de evaluare trebuie:

  • să permită observarea în mod continuu a comportamentului elevilor;
  • să favorizeze dialogul preşcolar-educator;
  • să conţină elemente de auto-evaluare şi co-evaluare;
  • să conducă la remedierea în timp util a problemelor apărute, fie prin ajustarea metodelor de predare de catre cadrul didactic, fie prin modificarea metodelor de  învăṭare de către preṣcolari.

Posibilitatea remedierii în timp util a unei probleme ne duce cu gândul la tabloul de bord al unui autoturism- acesta oferăîn timp real informaṭii despre situaṭia maṣinii ṣi a modului în care se desfăṣoară drumul, oferind ṣoferului pârghiile de acṭiune necesare. (more…)

Studiu de specialitate – Insuccesul şcolar nu e o fatalitate

Autor: prof. înv. preṣcolar Giurcău Alina
Grădiniṭa Tirioi-Larga, Jud. Gorj

Problema succesului şi a insuccesului şcolar   i-a preocupat pe mulţi învăţători, părinţi, dar şi pe unii elevi. Deseori ne întrebăm ,,De ce acest copil nu poate să înveţe mai bine?”, ,,De ce nu-i place la şcoală?”, ,,Ce trebuie să fac eu ca părinte sau profesor să-l îndemn spre învăţătură?”.

Unii, însă, şi-au pus întrebări precum: ,,Ce-i determină pe unii copii să înveţe?”, ,,De ce acest copil are succes şcolar sau de ce are note bune?”, ,,Cum s-a produs această dorinţă de a învăţa şi de a fi un viitor om intelectual?” Aceste întrebări pot continua pentru că numărul lor este mare.

Succesul şcolar constă în ,,obţinerea unui randament superior în activitatea instructiv-educativă la nivelul cerinţelor programelor şi ale finalităţilor învăţământului, iar insuccesul se referă la rămânerea în urmă la învăţătură sau la neîndeplinirea cerinţelor obligatorii din cadrul procesului instructiv educativ, fiind efectul discrepanţei dintre exigenţe, posibilităţi şi rezultate”. (more…)

Studiu de specialitate – Educaţia ecologică ȋn grădiniţă

Autor: prof. înv. preṣcolar Giurcău Alina
Grădiniṭa Tirioi-Larga, Jud. Gorj

   „A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii” afirma Eugen Pora.

Natura constituie o expresie complexă a frumuseţii şi bogăţiei în care ne naştem, trăim şi muncim şi de aceea copiii trebuie să o cunoască, să o iubească şi s-o îngrijească încă din primii ani de viaţă. Îngrijirea mediului înconjurător, implică din partea omului desfăşurarea unor acţiuni practice, care să contribuie la evoluţia plantelor şi animalelor, apărarea lui de acţiunile dăunătoare care pun în pericol viaţa acestora. Natura, această splendidă minune, care constituie însăşi leagănul civilizaţiei umane, asigurând condiţiile existenţei umanităţii, ar fi de neconceput fără lumea fascinantă a plantelor şi a animalelor.

Educaţia ecologică, începută încă din grădiniţă, are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia dintre om şi mediul de viaţă, care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi al animalelor, a tot ce există pe acest pământ, iar copiii trebuie să conştientizeze şi să-şi exprime respectul pentru mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare. (more…)

Studiu de specialitate – Rolul relaţiilor interpersonale în grădiniţă şi şcoală

Autor: prof. înv. preşcolar Băluţă Andreea
Şcoala Gimnazială Drăgoteşti        

                       “ Educatorul nu face altceva decât îndreaptă ceea ce natura a creat” Vasile Conta 

Jocul interacţiunilor reciproce dintre personalităţile implicate în procesul instructiv – educativ,, cadru didactic-elev – clasă”ar trebui să ocupe un loc primordial ca obiect de studiu. Subliniem complementaritatea actului de predare – învăţare, dar şi dependenţa acestuia de modele şi de aportul mediului educativ, de interacţiunile ivite, într-un cuvânt, ceea ce ar presupune o realitate psihosocială complexă: clasa de elevi.

Factorul relaţional ca şi considerent principal reliefează faptul că ,,…fiinţa umană, copilul situat într-un anumit mediu, este profund influenţat de acesta; comportamentul său diferă după cum trăieşte solitar sau în colectiv şi depinde, într-o mare măsură, de natura relaţiilor cu partenerii.” (more…)

Conflictul-dimensiune esenţială a comunicării

Autor: prof. înv. preşcolar Băluţă Andreea
Şcoala Gimnazială Drăgoteşti 

 Motto: ,,Dacă ar trebui să renunţ la toate darurile mele cu excepţia unuia, m-aş hotărî să-l păstrez pe cel al vorbirii, căci el m-ar ajuta să le recuperez pe toate celelalte.’’ Daniel Webster

Conflictul şi comunicarea sunt într-o relaţie de interdependenţă, acolo unde se iveşte un conflict, cu siguranţă va exista şi comunicare.

Pentru o înţelegere mai bună a relaţiei dintre comunicare şi conflict, este necesară lămurirea celor două noţiuni.

Comunicarea reprezintă elemental indispensabil pentru funcţionarea optimă a oricărei colctivităţi umane, realizată printr-un schimb continuu de mesaje, idei, sentimente şi păreri. Orice activitate de comunicare are la bază înţelegerea celorlalţi, dar şi înţelegerea noastră de către ceilalţi, scopul comunicării de zi cu zi fiind descoperirea şi împărtăşirea trebuinţelor şi nevoilor. (more…)

Educaţia ecologică în grădiniţa de copii

Autor: ed.  Cristina Merluşcă
Grădiniţa cu P.N.nr. 9 Comăneşti

Încă de la începuturile existenţei sale, omul s-a aflat în mijlocul naturii folosindu-se de toate darurile acesteia. Protejarea planetei ,,Pământ”, casa noastră a tuturor, este o problemă care trebuie să ne preocupe pe toţi, adulţi şi copii, deoarece fenomenele de poluare nu cunosc distanţe şi nu ţin seama de frontiere.

Ignorarea măsurilor ecologice de apărare a mediului poate declanşa o criză ecologică având consecinţe grave. De aceea este necesară formarea conştiinţei şi conduitei ecologice prin orice demers educativ, încă de la grădiniţă, prin activităţi atractive, care să-i facă pe copii să înţeleagă rolul pe care îl joacă fiecare dintre noi în păstrarea şi ocrotirea mediului înconjurător.

Natura trebuie protejată şi îngrijită. Dacă iubim curăţenia şi o întreţinem, totul în jurul nostru va fi curat şi vom respira un aer de calitate, nepoluat iar lumina soarelui va fi blândă. Cea mai mare bogăţie a oamenilor este formată din: apă limpede, aer curat, pământ brun, plante şi animale sănătoase. Toate acestea contribuie la o viaţă sănătoasă ăi armonioasă pentru oameni. De aceea este bine să-i învăţăm pe copii cum pot proteja şi ocroti natura. Să fie de mici buni ecologişti, păstrând pământul curat. (more…)

Studiu de caz – Dezvoltarea limbajului la vârsta preșcolară

Autor: prof. înv.primar și preșcolar Dumitrache Ana Maria
Școala Primară Numărul 1, Micești-Argeș

Educarea limbajului la copiii preșcolari trebuie să constituie o preocupare permanentă a părinților dar mai ales a educatoarei.

Pentru formarea şi dezvoltarea copilului, limbajul are o importanţă deosebită. Limbajul este în acelaşi timp şi un mijloc de comuniare, şi un mijloc de cunoaştere. Prin limbaj copilul comunică, prin diferite forme, cu cei din jur, îşi prezintă gândurile, formulează întrebări, construieşte răspunsuri, îşi manifestă sentimentele.

Prin limbaj copilul acumulează cunoştinţe, învaţă să le folosească în diferite situaţii, relaţionează cu cei din jur, se integrează în grupuri de copii.

Funcţiile limbajului în dezvoltarea copilului sunt: (more…)

Studiu de specialitate – Importanţa jocului didactic-matematic în învăţământul preşcolar

Autor: prof. înv. preşcolar Corina-Cristina Ciolacu
Grădiniţa „Lumea Florilor”, Năvodari, Constanţa

Activitatile matematice pot fi accesibilizate şi îndrăgite de copii dacă se desfăşoară în spiritul jocului, indiferent de forma de activitate pe care o îmbracă. Chiar dacă ponderea elementului joc diferă de la o formă de activitate matematică la alta, aceasta nu trebuie să lipsească în niciun caz. Diferenţa dintre exerciţiile matematice şi jocurile cu reguli constă în principal în conceperea modului lor de desfăşurare: sub forma exerciţiului-joc sau a jocului-exerciţiu. Jocul didactic matematic se utilizează în alte scopuri decât cele care vizează învăţarea propriu-zisă. Unele servesc la consolidarea, sistematizare sau evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor copiilor, iar altele la formarea în mod special a gândirii logice.

La vârsta preşcolarităţii, jocul are o dublă semnificaţie: pe de o parte cadrul în care se manifestă, se exteriorizează întreaga viaţă psihică a copilului, în joc copilul exprimându-şi cunoştinţele, emoţiile, satisfacţiile, satisfăcându-şi dorinţele şi eliberându-se, descărcându-se emoţional. Pe de altă parte, jocul constituie principalul instrument de formare şi dezvoltare a capacităţilor psihice ale copilului, niciuna dintre funcţiile şi însuşirile lui psihice neputând fi concepute şi imaginate în afara jocului. (more…)

Metodica organizării şi desfăşurării jocului didactic în învăţământul preşcolar

Autor: ed. Floarea Stan
Grăd. PP Prichindel, Gălăuţaş, Harghita

  ,,Persoana care se joacă îşi dă, oare, seama de ficţiunea pe care o creează sau se lasă înşelată de aceeaşi ficţiune? Nici una, nici alta. Este foarte conştientă de iluzia pe care o învăluie, dar i se supune de bună voie.” (Edouard Claparede)

        Eficienţa procesului instructiv-educativ din grădiniţă depinde atât de stabilirea adecvată a conţinutului cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor cât şi de modalităţile prin care ajung să fie însuşite de copii. Jocul didactic se desfăşoară în grădiniţă cu grupa întreagă sau individual, în grupuri mici, având rolul de pregătire a unor activităţi şi mai ales de consolidare şi fixare a cunoştinţelor şi deprinderilor.

        Obiectivele jocului didactic sunt în interdependenţă cu obiectivele celorlalte forme de activitate din grădiniţă, fiind o parte componentă a acestui sistem de activităţi.

       În jocul didactic sunt implicate ca procese psihice: (more…)

Numărul 25 / aprilie 2013:

data apariției: 20 aprilie 2013

Coordonatori: prof. Cristina Stan, prof. Alina Giurcău
Colaboratori:
prof.
Corina-Cristina Ciolacu, prof. Marinela Kiș, prof. Ana Andrei

Pentru numărul 26 / mai 2013, puteți trimite articolele până pe 15 mai ! Articolele trimise după această dată vor apărea în numărul 27 al revistei, respectiv numărul pe luna iunie 2013. Vă rugăm să citiți cu atenție CONDIȚIILE DE PUBLICARE și Materiale acceptate dar și pagina Cum devin colaborator/coordonator!

Utilizarea softurilor educaţionale în procesul instructiv-educativ din grădiniţă

Autor: prof. înv. preşc. Moga Laurenția
Grădiniţa P.P. „Lumea copiilor”, Constanţa

            Educaţia este factorul strategic al dezvoltării de perspectivă şi priveşte modelarea multidimensională şi anticipativă a factorului uman.

Acum, când calculatorul este o „modă”, el fiind prezent în aproape fiecare familie, am considerat necesar şi util să-i învăţăm pe copiii din grădiniţă să-l folosească în scop educativ, determinându-i astfel să renunţe la acele jocuri care, pe lângă faptul că nu educă, incită la violenţă.

Softurile educaţionale sunt foarte bune şi utile în activitatea din grădiniţă, copiii învaţă mult mai uşor anumite noţiuni, sunt atractive şi sunt concepute interdisciplinar, ceea ce ne determină să abordăm tema din mai multe perspective.

Sarcinile sunt prezentate sub forma unor jocuri care cuprind exerciţii vizualizate într-o formă grafică atractivă, cu elemente de animaţie şi sunet. (more…)

Studiu de specialitate – Metoda interactivă „Cubul”

Autor:  ed. Nicoleta Florea
Şcoala Generală Stînceni, judeţul Mureş

Vizează descrierea, comparaţia, asocierea, analizarea, aplicarea, argumentarea, atunci când se doreşte explorarea unui subiect nou sau unul cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe sau a unei situaţii privite din mai multe perspective, ori ca mijloc de fixare a unor informaţii obţinute.

Am folosit metoda cubul în activitatea de evaluare cu tema: “Câinele”.

1. Am realizat un cub pe ale cărei feţe am scris cifrele de la unu la şase, precizând că fiecare număr reprezintă o cerinţă adresată unui anumit grup de copii.

2. Anunţarea temei: “Astăzi vom spune tot ce ştim despre un animal domestic foarte îndrăgit, câinele”. Am prezentat copiilor un căţel adevărat.

3. Am împărţit grupa de copii în şase subgrupe urmând ca fiecare subgrupă să analizeze animalul din perspectiva cerinţei ce corespundea cifrei de pe una din fetele cubului. (more…)

Efectele televizorului asupra dezvoltării copiilor

Autor:  ed. Nicoleta Florea
Şcoala Generală Stînceni, judeţul Mureş

Având  în vedere modificările survenite în ultimii ani în comportamentul copiilor şi al tinerilor şi ne referim nu numai la manifestările violente, este important să fie cunoscută influenţa pe care televiziunea şi mesajele mass-mediei, în general, o au asupra dezvoltării abilităţilor mentale, a mentalităţilor şi a comportamentelor tinerilor noii generaţii.

În ceea ce priveşte dezvoltarea structurală a creierului, neuropsihologia descoperă că, în funcţie de timpul acordat vizionării şi a vârstei de la care debutează aceasta, televiziunea şi calculatorul pot aduce grave prejudicii dezvoltării corticale.

De mici, copiii, obişnuindu-se cu astfel de experienţe care îi bruschează şi le seduc atenţia, când sunt puşi în faţa realităţii (diferitele activităţi zilnice) care nu şochează în nici un fel, nu-şi mai pot concentra atenţia. De exemplu, la şcoală ei aşteaptă ca prezentarea profesorului să surprindă, având forma unui spectacol. Aşteptarea nefiindu-le satisfăcută, atenţia este dezactivată şi încep să se gândească la cu totul altceva. Un simptom al acestei tendinţe este faptul că ei nu mai găsesc nimic interesant din tot ceea ce presupune efort, totul îi plictiseşte. (more…)

Comportarea civilizată a elevului – o necesitate

Autor:  ed. Nicoleta Florea
Şcoala Generală Stînceni, judeţul Mureş

Teoria şi practica ştiinţifică au dovedit că educaţia trebuie şi poate fi începută din primii ani de viaţă ai copilului fiind continuată, în mod sistematic, toata viaţa.

În mediul şcolar, elevul are posibilitatea de a trăi de mic viaţa de cetăţean ordonat şi activ prin convingere; în acest sistem elevii îndeplinesc diferite sarcini cu caracter de utilitate publica pentru ordinea, igiena, estetica şi bunul mers al şcolii prin muncă, prin opere de asistenţă şi de cultură ca: farmacie şcolară, bibliotecă, senzori, excursii, etc., activităţi care sunt echivalente cu funcţiile sociale din societatea românească.

Cu răbdare şi tact se pot contura elemente care definesc disciplina liberă, adică supunerea benevolă a elevilor, pe baza convingerii personale, chiar dacă primele câştiguri formative şi instructive sunt modeste.

Cunoscând faptul că prin intermediul normelor şi regulilor exterioare constrângerea încetează să fie o formă de sine, se pun în faţa elevilor modele, norme şi valori social-afective pe care le distribuim în trei compartimente: (more…)

Numărul 24 / martie 2013:

data apariției: 21 martie 2013

Coordonatori: prof. Raluca Mira Nicoleta Dan; prof. Oana-Cornelia Tița

Colaboratori: prof. Mariana Chițu; prof. Ramona Paula Drăgoiu; prof. Gabriela Dima; prof. Sorin-Laurențiu Sandu; prof. Toma Drăgoiu; prof. Maria Hegyi

IMPORTANT ! Numărul 24 / martie 2013 (împreună cu adeverințele) a fost expediat coordonatorilor, colaboratorilor și autorilor în perioada 22-27 martie 2013.

Studiu de specialitate – Rolul educatoarei în formarea creativităţii la preşcolari

Autor: prof. Vieru Maria
Grădinița Voinicel, Chitila, Ilfov

          Educarea creativităţii la preşcolari este posibilă şi absolut necesară. Unele  sarcini  didactice ale activităţilor, pe care le-am utilizat la grupa mijlocie în acest scop, sunt: realizarea unor desene colective; realizarea unor desene care exprimă ce le-a sugerat audierea unui fragment muzical; realizarea unor desene după poveşti sau poezii; dezlegarea şi crearea unor ghicitori simple; crearea unor poveşti după unele imagini figurate pe cartonaşe, având titluri ce conţin momentele principale ale poveştii; realizarea unor desene prin integrarea anumitor pete; crearea unor noi episoade adăugate unei poveşti cunoscute; îmbunătăţirea unui desen;încadrarea diferitelor figuri geometrice în cât mai multe desene originale şi denumirea lor; găsirea a cât mai multor şi a cât mai originale titluri pentru un desen, o pictură; realizarea unor figuri umane numite din cifre prin desen; realizarea unor desene pe baza descrierii figurilor geometrice componente, etc.

Creativitatea devine educabilă de la vârsta preşcolară în condiţiile în care educatoarea este preocupată pentru crearea unui climat corespunzător, propunându-şi să utilizeze metode active, să realizeze corelaţii inter-disciplinare, să promoveze manifestarea liberă a copiilor în învăţare, dar în primul rând să cunoască şi să stimuleze potenţialul creator al fiecărui copil, recurgând la creativitatea în grup, cel mai eficient procedeu susţinut de specialişti. (more…)

Studiu de specialitate – Rolul şi importanţa activităţilor extraşcolare în Grădiniţa „Voinicel”

Autor: prof. Sandu Elena Luminiţa
Grădiniţa „Voinicel”, Chitila/Ilfov

 

Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” Pestalozzi

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin intervenţii reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a decide, pentru că perioada preşcolară este decisivă pentru formarea viitorului şcolar, a tânărului de mâine.

Este unanim recunoscut faptul că perioda de 3 – 7 ani din viaţa copilului lasă cele mai profunde urme asupra personalităţii în devenire deoarece aceasta este perioada receptivităţii, sensibilităţii, mobilităţii şi a flexibilităţii psihice dintre cele mai pronunţate.

Aceasta este perioada în care influenţele externe lasă cele mai durabile urme, în care se constituie premisele personalităţii şi se aşează bazele eu-lui: cognitiv, afectiv-motivaţional şi volitiv-caracterial. (more…)

Studiu de specialitate – Jocuri pentru educarea inteligenței emoționale

Autor: prof. Florea Ioana
Grădinița Voinicel, Chitila, Ilfov 

            În perioada preşcolară, copilul traieste o amplificare şi diversificare a starilor afective, dar i se conturează şi posibilitatea de  valorizare a acestora.

Studii recente au relevat faptul că relaţiile afective şi stările emoţionale conturează ceea ce denumim”  inteligenţă emoţională”. Aceasta  se manifestă printr-o bună comunicare cu cei din jur, prin empatie, înţelegere şi  conduită civilizata in plan social.  In acest context  educatia de tip prescolar isi propune ca obiectiv prioritar stimularea unor comportamente şi atitudini   bazate pe  generozitate, spirit de echipş, receptivitate şi  implicare  prin acţuni de voluntariat în plan comunitar.

Pornind de la premiza că inteligenţa emoţională constituie liantul între persoana şi mediul din care face parte, în acest context  unul dintre obiectivele grădiniţei şi familiei este educarea copiilor în sensul omeniei, generozităţii, receptivităţii la durerile şi bucuriile celor din jur. (more…)

Proiect de formare a cadrelor didactice din învăţământul primar

Autor: profesor de sprijin Maria Hegyi
Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță Iași

DENUMIREA PROGRAMULUI: Strategii de educaţie incluzivă

PUBLIC – ŢINTĂ VIZAT: directori de unităţi şcolare din învăţământul primar, educatoare, învăţători/institutori.

JUSTIFICARE: Literatura pedagogică contemporană foloseşte din ce în ce mai des conceptul de dezvoltare şcolară(school improvement), care presupune orientarea către acţiune şi o continuă dezvoltare profesională a şcolii.

În acest sens, preocuparea pentru problematica educaţiei incluzive, sau integrate, a devenit o prioritate pentru specialiştii din sistemul nostru de învăţământ, care ar putea oferi soluţii viabile în contextul promovării unor politici educaţionale bazate pe valorificarea principiilor educaţiei pentru toţi şi a normalizării vieţii persoanelor cu cerinţe speciale. (more…)

Studiu de specialitate – Tehnici de utilizare a metodelor active

Autor: prof. Drăgan Aurelia
C.S.E.I. Alexandria, Teleorman

1. Introducere

Pornind de la maxima că “Nimic nu este uşor în această lume şi fiecare lucru îşi are importanţa lui”, în misiunea de învăţător avem în vedere realizarea eficientă a unei sarcini “cu ţinta” pe metode şi tehnici pentru o învăţare activă, care să ducă la declanşarea conştiinciozităţii atât a învăţătorului, cât şi a elevului.

2. Scopul

Activizarea predării-învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să-l împiedice pe elev în procesul de învăţare urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii, dezvoltarea interesului pentru învăţare şi sensul formării lui ca participant activ la procesul de educare. Astfel, elevul este ajutat să înţeleagă lume în care trăieşte şi să aplice în diferite situaţii de viaţă ceea ce a învăţat. (more…)