Numărul 45/ decembrie

Pentru numărul 45 /decembrie 2014, puteți trimite materialele până pe 15 decembrie 12 decembrie*!

*Precizare: Ne rezervăm dreptul de a modifica termenul de trimitere a materialelor (vom anunța pe site în timp util!) în cazul în care acestea depășesc 100 pagini de revistă.

Later edit – 12.12.2014 – a expirat termenul limită pentru trimiterea materialelor!

Atelierul de lectură – un element al transdisciplinarității la orele de literatura română

Autor: Ala Morcov, profesor de limba și literatura română,
grad didactic I, L.T. Ion Creangă, c. Coșnița, Rep. Moldova

Non scholae sed vitae discimus

Actuala tendință a sistemului de învăţământ, orientat spre formarea și dezvoltarea competenţelor-cheie, este de a valorifica insistent un model nou de predare-învățare-evaluare a curriculei școlare, în care sânt consolidate cunoștințe din diverse arii curriculare, în vederea educării unei persoane inteligente, apte să înțeleagă lumea din jur și să răspundă imperativelor acesteia, printr-o unitate a cunoașterii. Cu atât mai mult că deja reperul fundamental al instruirii îl constituie Standardele de eficiență a învățării și Referențialul de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor prin disciplinele de studiul la toate treptele de școlaritate.

Încă dictonul latin spunea Non scholae sed vitae discimus, deci cea mai relevantă etapă a transferului de cunoștințe și a interdisciplinarității sub forma integrării curriculare este oferită de transdisciplinaritate, termen ce pentru prima dată a fost utilizatîn lucrările lui Jean Piaget, Edgar Morin, Eric Jantsch și lansat în circuit de către Basarab Nicolescu cu trei decenii în urmă. Astăzi este cert că prin învăţarea transdisciplinară elevii îşi conştientizează mult mai clar nevoile, abilităţile și stilurile de învăţare, valorificându-și competențele de identificare a soluțiilor optime pentru rezolvarea  multiplelor probleme/ situații racordate la realitatea umană. (more…)

Interogarea multiprocesuală la orele de limba și literatura română

Autor: Ala Morcov, profesor de limba și literatura română,
grad didactic I, L.T. Ion Creangă, c. Coșnița, Rep. Moldova

Desfășurând activitatea didactică timp de 27 de ani, în permanență mi-am pus întrebări de tipul: Ce aș putea face ca ora la clasă să fie cât mai interesantă și captivantă? Cum aș putea implica activ elevii în procesul de cunoaștere și dezvoltare? Cum să stimulez gândirea elevilor și schimbul sănătos de idei? Cum să desfășor demersul didactic în așa mod ca elevii să ajungă la rezultate frumoase?

Răspunsurile le-am găsit apelând la tehnicile interactive de dezvoltare a gândirii critice, deoarece un proces de învățare eficient neapărat este determinat de anumite legități, dar și de tehnologia didactică aleasă. În societatea postmodernistă în care trăim misiunea noastră este să ne ajutăm discipolii cum să selecteze informații, să înțeleagă corelația dintre acestea, descoperind esența lucrurilor absolut noi. Învățăm elevii să respingă informațiile irelevante și să dea sens critic, creativ, productiv informației cu care se vor confrunta în realitatea cotidiană. Pentru a le forma abilitatea de analiză și reflecție critică, vom recurge la așa tehnici ca interogarea multiprocesuală. (more…)

Studierea Literaturii în cheia gândirii critice și creative

Autor: Ala Morcov, profesor de limba și literatura română,
grad didactic I, L.T. Ion Creangă, c. Coșnița, Rep. Moldova

Învățământul modern se construiește pe instruirea interactivă  care impune profesorului asumarea funcției manageriale cu o multitudine de roluri. Deci, promovând instruirea interactivă, pedagogia modernă se axează nu doar pe profesor , dar și pe elevul ce devine un participant activ al procesului instructiv. În așa fel se stabilesc relații de parteneriat între profesor și elev în procesul instructiv-educativ. Optând pentru promovarea pedagogiei interesului și a problemei, M.Minder în lucrarea Didactica funcțională, afirmă că instruirea funcțională este mai mult decât o alternativă din perspectiva educației totale, al cognitivismului operant, pentru că definește educația ca modificare a comportamentului ce se produce într-o manieră interactivă.

Grija pentru aplicarea profesională și avizată a metodelor interactive la orele de limba și literatura română valorifică în mod original contribuția acestora la formarea competențelor prin realizarea obiectivelor curriculare. (more…)

Studiu de specialitate – Exerciții folosite în gimnaziu pentru îmbogățirea vocabularului elevilor

Autor: prof. Marin Maria
Liceul Tehnologic Tismana, Școala Gimnazială Celei

Şcoala are rolul cel mai important în ridicarea nivelului calitativ al limbii, în păstrarea ei, în formarea deprinderilor de exprimare corectă, orală şi scrisă. Fără însuşirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi concepută evoluţia intelectuală a şcolilor, pregătirea lor corespunzătoare la celelalte discipline de învăţământ, precum şi pregătirea pentru activitatea socială. Cultivarea limbii române reprezintă o datorie patriotică de continuare şi conservare a ştiinţei naţionale pentru orice cetăţean al patriei.
Şcoala, cadrele didactice trebuie să exploateze orice prilej în vederea formării şi dezvoltării deprinderilor de exprimare corectă, orală şi scrisă. Însuşirea limbii române literare nu se poate concepe fără înţelegerea sistemului structurii ei, a relaţiilor dintre toate compartimentele sale (vocabularul, fonetica, morfologia, sintaxa). (more…)

Studiu de specialitate – Rolul afectivității în creșterea calității procesului de învățământ

Autor: prof. Dobrinescu Marioara
Școala Gimnazială “Gheorghe Munteanu Murgoci” Bisoca, Buzău

(continuarea articolului din numărul 43)
Educaţia de calitate este o educaţie centrată pe elev. În centrul întregii activităţi educative, cu finalitate pe creşterea calităţii demersului didactic, trebuie să stea copilul, ca valoare şi unicitate, cu manifestări cognitive, volitive şi afective. În contextul ridicării standardelor de calitate în învăţământul preşcolar, acordarea unei atenţii sporite afectivităţii ca motor energetic al acţiunii reprezintă o orientare prioritară pentru orice educatoare.
Cunoaşterea dezvoltării afective a copilului orientează atât influenţele educaţionale ale familiei, cât şi pe cele ce se exercită în spaţiul școlii.
Intrarea copilului în școală înseamnă începutul exercitării sistematice a unor influenţe care vor accentua şi consolida toate caracrteristicile afectivităţii şcolarului. Aceasta solicită toate posibilităţile lui de adaptare. (more…)

Studiu de specialitate – Educația prin artă la școlarii mici

Autor: înv. Krocse Minodora
Școala Gimnazială Stînceni, loc. Stînceni, jud. Mureș

Despre poporul nostru, se spune că printre multele calităţi pe care le posedă – hărnicie, perseverenţă, curaj, cinste, modestie, ospitalitate – o are şi pe aceea de a fi făurar de frumuseţi. Este un popor cu multă fantezie, cu multă imaginaţie şi cu mult spirit creator. Creaţia nu este altceva decât muncă; prin urmare, omul cu un simţ artistic dezvoltat şi cu un spirit fin de observaţie se evidenţiază în munca sa prin calităţi superioare, mereu în căutarea noului.
De altfel, se recunoaşte că “societatea actuală are nevoie, pentru a progresa, de oameni capabili şi competenţi, de inventatori în toate domeniile, de designeri, de creatori de frumos”. (R. Dottrens, A educa şi a instrui). Inventatorul de mâine, artistul, este cel care astăzi, cu mânuţe tremurătoare, pline de plastilină, pastă de lipit sau tempera, încearcă să realizeze noi forme, noi jucării, construcţii. (more…)

Studiu de specialitate – Remedierea dificultăților de citit – scris la clasa a II-a

Autor: prof. înv. primar Drăniceanu Elena Dorina
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Craiova

Intrarea copilului în şcoală îi schimbă profund caracterul acţiunilor şi cadrul de viaţă şi educaţie. Se lărgeşte câmpul experieţelor personale, orizontul cunoaşterii, cadrul relaţiilor cu ambianţa. Copilul învaţă treptat să se integreze în grupul social al clasei şcolare în care capătă treptat un loc pe baza aprecierilor învăţătorului şi ale colegilor. În această perioadă se dezvoltă ansamblul funcţiilor psihice şi în special cele influenţate nemijlocit de activitatea şcolară. Se dezvoltă limbajul prin însuşirea cititului şi a limbajului scris.
Literele, cuvintele, propoziţiile nu sunt decât un univers de convenţii care trebuie studiate şi însuşite gradat începând cu tehnica trasării unor elemente simple cum ar fi linii, bastonaşe, ovale şi puncte. Sarcina de a lega aceste semne sub forma literelor poate părea şcolarului mic dificilă şi anevoioasă. (more…)

Valoarea formativă a basmelor

Autor: prof. înv. primar Drăniceanu Elena Dorina
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Craiova

Basmele au rămas de-a lungul veacurilor operele cele mai îndrăgite de copii, începând din primii ani ai copilăriei şi până aproape de adolescenţă. Mai întâi ascultându-le şi mai târziu prin lectura lor, copiii îşi însuşesc din basme comoara nesfârşită a înţelepciunii populare. Producând o impresie puternică asupra imaginaţiei şi sensibilităţii copiilor, prin morala lor pozitivă şi uşor de recepţionat, basmele au o deosebită însemnătate educativă.
Valoarea instructiv-educativă a basmelor este deosebită. Ele aduc o preţioasă contribuţie la dezvoltarea proceselor de cunoaştere, a proceselor afective, la formarea trăsăturilor de voinţă şi caracter – în general la dezvoltarea personalităţii copiilor. (more…)

Rolul proiectelor internaționale în educația interculturală

Autor: prof. înv. primar Cîrstea Georgeta
Școala Gimnazială “Eliza Opran” Ișalnița

Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul şi inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să poată deveni cetăţeni activi.
Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt garanţii acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie. (more…)

Studiu de specialitate – Romanul balzacian și inteligențele multiple

Autor: prof. Odagiu Mira
Colegiul Economic – Arad

Howard Gardner, profesor de teoria cunoaşterii, educaţie şi psihologie la Universitatea Harvard, şi autor al cărţii “Inteligenţele Multiple”, (“Frames of Mind”), apărută în 1983, porneşte în teoria sa de la constatarea că unii copii cu un coeficient ridicat de inteligenţă nu au rezultate bune la şcoală. El a fost şocat de lunga listă de persoane celebre care au reuşit remarcabil în viaţă, dar au avut dificultăţi în şcoală: Picasso, Einstein, Ghandi, Freud.
El a demonstrat existenţa a opt tipuri de inteligenţă:
Inteligenţa lingvistică. Cei care posedă acest tip de inteligenţă gândesc cu predilecţie în cuvinte şi folosesc cu uşurinţă limba pentru a se exprima şi înţelege realităţi complexe. Copiii cu inteligenţă predominant lingvistică învaţă repede limba maternă şi limbile străine, citesc cu plăcere, folosesc metafore şi îşi aleg mai târziu cariera pe baza capacităţilor. (more…)

Sărbătorim Ziua Pădurii prin… Literatură

Autor: prof. Odagiu Mira
Colegiul Economic – Arad

Pădurea reprezintă poate cel mai important factor stabilizator al mediului înconjurator, ce asigură conservarea resurselor de apa şi echilibrarea regimului de scurgere.
Ea aduce mari servicii societăţii omeneşti, contribuind la creşterea calităţii vieţii prin funcţiile multiple de protecţie şi producţie pe care le îndeplineşte. Distrugerea ecosistemelor reprezintă motivul pentru care anul 2011 a fost declarat Anul International al Pădurii, ceea ce a determinat ca activitatea literar-ecologică propusă clasei a XII-a G, a Colegiului Economic Arad, să lege aceste aspecte ecologice de imaginea pădurii reflectată în operele scriitorilor români.
Activitatea, organizată de d-na prof. Odagiu Mira, în cadrul Comisiei de Ecologie din şcoală, s-a desfăşurat în data de 6 aprilie la ora 14, cu elevii clasei a XII-a G a Colegiului Economic, pentru a marca Luna pădurii sub forma unui concurs literar-ecologic organizat pe trei secţiuni: (more…)

Studiu privind îmbunătățirea procesului de învățământ prin determinarea cauzelor eșecului școlar

Autor: prof. înv. primar Cătălinoiu Constantina Alina
Școala profesională Constantin Argetoianu, Argetoaia

Prin alegerea temei ,,Îmbunătăţirea procesului de învăţământ prin determinarea cauzelor eşecului şcolar”, am încercat să accentuez importanța problemei eșecului școlar în învățământul actual, să folosesc propria experiență și studiul literaturii de specialitate pentru a găsi și aplica metode de prevenire a acestuia.
Insuccesul şcolar (rămânerea în urmă la învăţătură, eşec şcolar ) constă în neîndeplinirea de către elevi a cerinţelor obligatorii din programe, fiind efectul discrepanţei dintre exigenţe, posibilităţi şi rezultate.
Acum mai bine de două sute de ani, J.J. Rousseau adresa educatorilor un apel şi un avertisment devenit celebru: “Educatori, învăţaţi să vă cunoaşteţi copiii !”. Marele pedagog francez semnala o carenţă majoră a educaţiei – ignorarea copilului, a aspiraţiilor, a intereselor şi posibilităţilor sale.
Formularea ipotezei (more…)

Metode moderne folosite în predarea limbii engleze

Autor: prof. Vădăsan Adriana
Colegiul Economic Arad

În practica predării limbii engleze există o multitudine de metode care au fost şi sunt folosite, unele mai eficiente, altele mai puţin eficiente. Metodele moderne sunt mai numeroase, lucru explicabil prin varietatea profesorilor ce predau limba engleză şi teritoriilor unde aceasta se predă, ceea ce face ca didactica limbii engleze să beneficieze de experienţe vaste în aceste sens şi discuţii valoroase. Printre acestea se pot numara Metoda directă (The Direct Method), Calea tăcerii (The Silent Way), Suggestopedia, Învăţarea limbii în comunitate (Community Language Learning), metoda comunicativă (Communicative Language Teaching).
Metoda directă (The Direct Method) (more…)

Muzica corală în creația lui Sigismund Toduță (1908-1991)

Autor: prof. Sandu Emanuela
Liceul de Arte “Sabin Drăgoi”, Arad

Maestrul Toduţă este acel senior, acel prinţ cu nume medieval, Sigismund, care a ştiut să se legene în sunetele primordiale, arhaice, de aulos, ale unui trecut muzical legendar, distinlând din aceste seve foarte înalte urzeala capodoperelor pe care le ştim şi pe care le vom păstra cu mare grijă. O personalitate marcantă, predestinată parcă de a se manifesta public, Sigismund Toduţă îşi compunea muzica sa cu aceeaşi grijă cu care-şi controla şi cele mai mici gesturi ale comunicării. Rostirea sa era inconfundabilă, indiferent de locul în care avea să se consume. Dominându-şi cu autoritate seniorală colegii de generaţie, Maestrul va împrumuta discipolilor săi ceva din proverbiala sa exigenţă profesională, pe impulsul căreia se va ivi, peste ani, o solidă şcoală românească de compoziţie. Prestigiul actual al Clujului muzical în bună parte i se datorează, deoarece, alături de Antonin Ciolan, Sigismund Toduţă a contribuit hotărâtor la integrarea sa în ansamblul marilor centre culturale europene. (more…)

La production orale en classe de FLE

Autor: prof. Mihai Alexandra Daniela
Școala Gimnazială Nr. 1 Râca, jud. Argeș

Dans notre école les professeurs de français s’efforcent de développer chez leurs élèves beaucoup de compétences parmi lesquelles: la compréhension orale et écrite et aussi l’expression orale et écrite. Je m’arrête sur la production orale, parce que pour moi c’est la plus importante et la plus difficile à acquérir par mes élèves. L’expression orale implique l’existence d’une situation de communication authentique qui puisse motiver les élèves à s’impliquer dans des échanges réels.
On considère que la communication orale joue un rôle fondamental dans la vie des gens. À l’école on prépare les jeunes pour la vie qui est pleine d’obstacles. Tout en parlant on peut établir des relations sociales, on se lie d’amitié, on développe l’imagination et la créativité. Voilà le but principal dans notre école: parler toujours en français pendant les classes quand on étudie cette langue. (more…)

Inovație și creativitate în activitatea didactică

Autor: prof. Mătălică Paula
Școala Gimnnazială Gherăești, jud. Neamț

Creativitatea pedagogică defineşte modelul calităţilor necesare educatorului/ cadrului didactic pentru proiectarea şi realizarea unor activităţi eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de înnoire permanentă a acţiunilor specifice angajate la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ. Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în planul social.
Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea nu se obţine cu uşurinţă, o altă componentă este voinţa, perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări. Rolul şcolii la formarea comportamentului creator este foarte important, deoarece rămâne principalul instrument pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativităţii la membrii ei tineri, de vârstă şcolară. (more…)

Rolul metodologiei didactice în actualul curriculum școlar

Autor: prof. înv. primar Lungu Ana-Maria
Școala Gimnnazială Nr. 1 Rovinari, jud. Gorj

“O educaţie bunã este izvorul întregului bine în lume”(Immanuel Kant)

Privind modernizarea din punctul de vedere al procesului de învăţământ, se disting două tendinţe convergente: apropierea cunoaşterii didactice de cunoaşterea ştiinţifică şi transformarea elevului în subiect activ al propriei deveniri.
Întregul proces de învăţământ reprezintă o vastă acţiune de modelare a personalităţii copilului, ce are loc într-o ambianţă specifică, şcolară, în care operează cu maximum de intensitate, conţinuturi ştiinţifice, literar-artistice, tehnice, practice şi etice etc., selecţionate şi structurate în acest scop, până ce acestea din urmă se personalizează, devenind un bun personal al elevului. (more…)

La început de drum

Autor: prof. Liliana Grumaz
Liceul de Arte Baia Mare

Început de an şcolar 2014. Acelaşi şi mereu altfel. Ca privighetorile se îndreaptă pentru prima oară spre şcoală năzdrăvanii claselor pregătitoare sub o zodie încărcată de bucurie şi împliniri. Cât de mică ar fi toamna fără emoţiile şi paşii lor! Clipe magice sub soare blând de septembrie. Ca o înălţare la cer prin inimă.
În braţele timpului orice floare înseamnă copilărie… Personalitatea s-a născut în luminile şi umbrele vieţii, în magma ei, fiind o expresie a neliniştii permanente, în sensul înalt constructiv al cuvântului. Ea nu se mulţumeşte să participe ca spectator la curgerea lucrurilor, ci intervine în ele, le ordonează, le recâştigă, pătrunde în esenţa lucrurilor şi a lumii, dându-le acestora noi interpretări, un alt chip. (more…)

Modalități de intervenție asupra problemelor privind receptarea textului literar pentru copii

Autor: prof. înv. preșcolar Corina-Cristina Ciolacu
Grădinița “Lumea Florilor”, Năvodari, Constanța

Motto: „Nu poţi să-i înveţi pe alţii ceea ce tu nu ştii.
Nu ajunge să ştii bine ceva pentru a-i învăţa pe alţii.
Trebuie să ştii cui te adresezi şi cum să o faci” P. Klapper

Este de ajuns să ştii bine ceva pentru a putea transmite, pentru a-i putea captiva pe cei care sunt în faţa ta, pe copii? Se pare că nu. Din experienţa proprie şi din activitatea desfăşurată la clasă, am aflat, am învăţat la rândul meu, că este foarte important să ştii cui te adresezi atunci când vrei să transmiţi ceva şi modalitatea prin care vrei să faci acest lucru.
Cu toate acestea, din punctul meu de vedere, este mai dificil, provocator pentru tine ca dascăl, să transmiţi texte literare către cei mici şi în acelaşi timp să-i fascinezi cu firul epic sau liric, să-i ancorezi în prezent, să-i determini să recepteze corect mesajul pe care tu îl transmiţi. Educatoarea îşi doreşte să valorifice din plin textele literare destinate copiilor, astfel să lărgească orizontul cultural al acestora, să le dezvolte afectivitatea, sensibilitatea pentru artă, pentru frumos, pentru ceea ce este în jurul său. (more…)